ചൂട് കാലത്തു കുളിർമയുള്ള Drinks തയ്യാറാക്കാം | Semiya Banana Drink | Mango Mastani | Cold Coffee

Coffee Drinks
#summerdrinks #refreshingsummerdrinks

Ingredients
—————-
1 cup = 240 ml
Vermicelli Banana Milk
~~~~~~~~~~~~~~~~
Banana -2
milk ice -1 cup
chilled milk -1 cup
sugar -4-5 tbsp
semiya piyasam -1 cup
banana -2-3

Mango Mastani
~~~~~~~~~~
mango -1
Sweetened condensed milk -3 tbsp
sugar -1/4 cup
cold milk -1 cup
frozen milk -1/2 cup
vanilla ice cream -3-4 scoops
mixed fruits
Mixed nuts

Cold Coffee
~~~~~~~~
cold milk -1&1/2 cup
sugar -3 – 4 tbsp
instant coffee powder – 2 tsp
frozen milk -1 cup
vanilla ice cream

Products You May Like

Articles You May Like

Lido OG Espresso Review! 📸☕️💫
HOW TO STORE COFFEE BEANS FOR LONG TERM STORAGE? 😍 Smart Appliance Gadget #shorts #gadgets #kitchen
☕️ Cocktail Bubble Tea @Mr Black Spirits Competencia!! #shorts
Rosetta Latte Art 🎨 | Coffee Art #baristalife #shorts [Barista:- barista_wanchak]
Frame Wing Tulip 🌷 Latte Art | Coffee Design ☕ #shorts #coffee

Leave a Reply

Your email address will not be published.